Research


General Themes


AHC Groups

Machine Translation (MT)

Machine Translation Group is a study group for students who are interested in natural language processing research field, including machine translation and information retrieval.

Members: [DC2]Yusuke Oda
[DC1]Philip Arthur, Akiva Miura
[MC2]Takashi Sakakihara, Hiroyuki Fudaba, Makoto Morishita

Spoken Dialogue (SD)

Spoken Dialogue is a study group for students who are interested in spoken dialogue research field, including dialogue management and Q&A system.

Members: [DC3]Lasguido Nio, Masahiro Mizukami
[DC2]Seitaro Shinagawa
[DC1]Kyoshiro Sugiyama
[MC2]Yoko Ishikawa, Jin Sasano
[MC1]Seiya Kawano, Akihiro Toyoshima, Yukitoshi Murase

Speech Processing (SP)


Speech Processing is a study group for students who are interested in speech recognition(multilingual, emotion, noisy), speech understanding, speech summarization.

Members: [DC3]Kazuhiro Kobayashi, Ko Tanaka
[DC2]Michael Heck
[DC1]Do Quoc Truong, Takatomo Kano
[MC2]Patrick Lumban Tobing, Nurul Fithria Lubis, Kinuyo Isa
[MC1]Kaho Osamura, Naoki Hosomi, Takuma Mori, Tomoya Yanagita

Cognitive Communication (CC)

Cognitive Communication is a study group for students who are interested in cognitive communication reserach field, including human brain analysis and non-verbal communication.

Members: [DC2]Hayato Maki
[DC1]Hiroki Watanabe
[MC2]Rui Hiraoka
[MC1]Naoto Terasawa, Masahiro Honda

Bigdata (BD)

Bigdata Group is a study group for students who are interested in data engineering research field, including bigdata processing and information management.

Members: [DC2]Ikuo Keshi
[MC2]Wakana Maeda
[MC1]Kazuya Ikuta, Akinori Osamura, Masako Komaki, Hiroaki Tanaka, Yoshitaka MatsudaPublication List


Award