IPSJ-SIGNL 241

Society:IPSJ-SIGNL 241
Date:29th-30th, August 2019
Location: Otaru, Hokkaido

Yoichi Ishibashi (M2), Hidekazu Takatsuji (M2), Kosuke Takahashi (M2), Shohei Tanaka (M2), Katsuki Chousa (M2), Kazuki Tsunematsu (M2) and Kosuke Futamata (M2) gave their presentations.